Wyburzenie budynków byłej Koksowni Gliwice

Budynek Węglowni Koksownia gliwice

Opis rozbiórki

Kolejnym ciekawym zadaniem była rozbiórka kompleksu obiektów zlokalizowanych na terenie byłej koksowni „Gliwice” w Gliwicach. W zakres prac rozbiórkowych wchodziły:

 • wyburzenie sposobem maszynowym obiektów rozdzielni 500 V oraz 6 kV do poziomu terenu,
 • wyburzenie sposobem łączącym zastosowanie techniki strzelniczej oraz specjalistyczne maszyny wyburzeniowe budynku węglowni,
 • wtórne rozdrobnienie wyburzonych konstrukcji wraz z utylizacją pozyskanych materiałów,
 • zasypanie otworów po obiektach materiałem pozyskanym w wyniku recyklingu,
 • niwelacja i uporządkowanie terenu po robotach wyburzeniowych,
 • wywóz i utylizacja materiałów nie nadających się do recyklingu.

 

Szczegóły

Klient: Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.
Data wyburzenia: Roboty rozbiórkowe realizowano w okresie grudzień 2012 – maj 2013 r.

 

Budynek Węglowni Koksownia Gliwice
p

Podstawowe parametry obiektu

 • wysokość – 32 m – 42,5 m,
 • kubatura – 4,2 tys. m³,
 • ciężar – 15,3 tys. ton.

Opis rozbieranych obiektów

Budynek Węglowni – Budynek ma konstrukcję żelbetową słupowo-belkową ze stropami belkowo-płytowymi wylewanymi na mokro Osie budynku rozmieszczono w siatce modularnej 6 m. Cały budynek jest wsparty na fundamencie płytowym grubości około 1,2 m i posadowionym na poziomie około -3 m poniżej poziomu terenu.

W północno-wschodnim narożniku zlokalizowany jest ciąg komunikacyjny ze schodami żelbetowymi stanowiącymi komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. Pomiędzy poziomem +12m a +24m zlokalizowano żelbetowe zbiorniki. Dach budynku został wykonany jako płytowo-belkowy nieocieplony o zróżnicowanej wysokości (od 32 m w części południowej do 42,5 m w części północnej). W przekroju pionowym w budynku można wyodrębnić trzy charakterystyczne poziomy tj. od 0 do +6,4 poziom dolny podzielony w sposób nieregularny ścianami wewnętrznymi grubości 24 cm z cegły ceramicznej, od +6,4 do +24m poziom zbiorników (zakończonych lejami) oraz powyżej +24m poziom stanowiący kondygnacje techniczne. Poza poziomem zbiorników ściany zewnętrzne wykonano jako osłonowe z cegły ceramicznej.

Budynek Sortowni – budynek wykonano, jako konstrukcję żelbetową szkieletową. Bryła obiektu o zróżnicowanym kształcie stanowiła niejako zachodzące sześciany o różnorodnych wysokościach. W systematyce obiektu należy wydzielono trzy zasadnicze segmenty tj.:

 • cześć południową o wysokości około 12 m,
 • część zachodnią o wysokości ok. 27,4 m
 • część wschodnią o zróżnicowanych wysokościach 12 m, 18,9 m i 25,3 m.

Wymienione powyżej segmenty zostały połączone na poszczególnych poziomach elementami płytowo belkowymi wspartymi na skrajnych slupach sąsiadujących segmentów. Stropy i dachy wykonano, jako żelbetowe płytowo-belkowe wylewane na mokro. W segmentach wschodnim i zachodnim zlokalizowano baterie żelbetowych zbiorników zakończonych lejami.

Ciąg komunikacyjny łączący wszystkie poziomy w postaci żelbetowych schodów dwubiegowych zlokalizowano w części wschodniej. Konstrukcję budynku wsparto na słupach żelbetowych o zróżnicowanych wymiarach poprzecznych od 45 x 45 cm do 80 x 80 cm. Rozstaw słupów w osiach podłużnych (przebiegających w przybliżeniu na kierunku północno-południowym) wynosi 6 m, a w osiach poprzecznych 4,5 m. Ściany osłonowe w segmentach południowym i zachodnim wykonano z cegły ceramicznej od wysokości +6,00 m natomiast w segmencie wschodnim od poziomu terenu. Grubość ścian osłonowych 25 cm. Obiekt znajdował się w złym stanie technicznym.

Budynek Sortowni Koksownia Gliwice
p

Podstawowe parametry obiektu

 • wysokość – 12 m – 27,4 m,
 • kubatura – 11,15 tys. m³,
 • ciężar – 3,3 tys. ton.
Budynek rozdzielni 500V - Koksownia Gliwice

Budynek rozdzielni 500V – to budynek dwukondygnacyjny o wymiarach poprzecznych 27,70 m x 8,6 0 m i wysokości 7,30 m. Konstrukcję nośną stanowiły ściany murowe, na których osadzono wieńce poziomu I oraz dachu. Strop oraz dach wykonano, jako żelbetowe płytowo belkowe.

Budynek rozdzielni 6kV – to budynek dwukondygnacyjny murowy o wymiarach w rzucie 27,60 m x 12 m i wysokości 10,90 m. Budynek składał się z części głównej oraz przybudówki. Dach wykonano, jako monolityczny żelbetowy dwuspadowy. Strop poziomu I dwuczęściowy.

Budynek Rozdzielni Koksownia Gliwice

Technologia wyburzeń

Rozbiórkę obiektów z uwagi na charakter prac podzielono na 2 etapy. Etap I to roboty rozbiórkowe budynków Sortowni, rozdzielni 6 kv oraz rozdzielni 500 v, które zostały wykonane za pomocą specjalistycznego ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Etap II to prace w głównej mierze strzałowe budynku Węglowni, gdzie sprzęt ciężki został wykorzystany jedynie, jako uzupełnienie technologii prac strzałowych (cięcia obiektu Węglowni oraz wtórne kruszenie gruzowiska).

Rozbiórka budynków Sortowni, Rozdzieli 6 kV oraz Rozdzielni 500 V

Konstrukcja budynków pozwalała na ich rozbiórkę przy zastosowaniu koparki wyburzeniowej o odpowiednio dobranych parametrach wraz z osprzętem (młoty do skuwania, nożyce hydrauliczne do cięcia stali i żelbetu).

Rozbiórkę konstrukcji obiektu zrealizowano w kolejności odwrotnej do montażu. Najpierw za pomocą maszyn demolujących wyposażonych w młoty wyburzeniowe oraz nożyce do cięcia żelbetu, skuwano, kruszono kolejne elementy konstrukcji tj. płytę dachową, płyty stropowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

Rozbiórka maszynowa budynku sortowni

Urobiony materiał (gruz betonowy, gruz ceglany) został poddany procesowi wtórnego kruszenia za pomocą kruszarki z magnetycznym separatorem w celu dokonania wstępnej segregacji odpadów i uzyskania wymiarów średniego ziarna zapewniających optymalne wykorzystanie środków transportu. Materiały pozyskane w wyniku wyburzenia zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wyburzenie budynku weglowni

Rozbiórka budynku Węglowni

Rozbiórka tego obiektu przeprowadzono z użyciem materiałów wybuchowych. Po wnikliwej analizie budowy obiektu oraz uwzględnieniu warunków lokalnych, jako optymalny przyjęto wariant tzw. metody „mieszanej” polegającej na połączeniu metody mechanicznej (maszynowej) z metodą wybuchową.

Istota zastosowanej metody polegała na wykonaniu dodatkowych dylatacji poprzez wykonanie przecięć poprzecznych budynku z zastosowaniem specjalistycznej koparki wyburzeniowej o zwiększonym zasięgu (42 m) wyposażonej w nożyce do żelbetu, a następnie kolejnym powalaniu uwolnionych segmentów w kierunku południowym poprzez wykonanie ich podcięcia metodą wybuchową. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło, co najmniej sześciokrotne ograniczenie masy jednorazowo powalanych elementów, w zestawieniu z masą całego obiektu, co w konsekwencji radykalnie zmniejszyło wygenerowaną w chwili upadku falę parasejsmiczną. Ponadto zastosowana metoda pozwoliła znacząco ograniczyć ilość odpalanych otworów, przez co zmniejszono oddziaływanie pochodzące od materiałów wybuchowych oraz znacząco uprościło sposób wykonania robót (brak skomplikowanych połączeń sieci, prac na wysokości oraz budowy dodatkowych zabezpieczeń). Obalenie budynku wykonano w V etapach kolejno przewracając poszczególne segmenty. Na etapie robót przygotowawczych (przed wykonaniem cięć poprzecznych uwalniających poszczególne segmenty) wykonano wszystkie roboty wiertnicze oraz wyburzono mechanicznie wszystkie ściany (osłonowe i działowe) w osiach podłużnych na poziomie pierwszym oraz poprzeczne w części włomowej.

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 13 zdjęć, na których uchwycono:

 • przygotowania do wyburzenia budynku Węglowni
 • prace rozbiórkowe budynku Sortowni
 • powstałe gruzowisko po wyburzonych obiektach

Film z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy playlistę zarejestrowanych materiałów filmowych z wyburzenia budynku Węglowni byłej „Koksowni Gliwice” w Gliwicach. Playlista zawiera filmy własnego autorstwa jak również te znalezione w Internecie.

 

Pełna treść referencji

List referencyjny

 

Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Kosynierów 25, wykonało w 2012 roku roboty rozbiórkowe obiektów byłej Koksowni „Gliwice” w Gliwicach.

Zakres robót obejmował: rozbiórkę budynku węglowni, budynku sortowni i budynków rozdzielni 6kV i 500V.

Łączna kubatura rozbieranych budynków wynosiła 83,5 tyś m³.

Zlecony zakres został wykonany z należytą starannością, terminowo oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejsza opinie wydaje się na prośbę Przedsiębiorstwa „Cama” Sp. z o.o. z Krakowa.

Ryszard Stępień

Rozbiórka byłej koksowni - Gliwice, JSW KOKS S.A. http://www.jswkoks.pl/

Zobacz pozostałe realizacje